Tag Archives: ตั๋วเครื่องบิน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับตั๋วเครื่องบิน

เราจะทราบได้อย่างไรว่าตั๋วเครื่องบินที่เราจองไว้นั้นเป็นตั๋วชั้นไหน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบบเป็น 3 ระดับ โดย ระดับชั้นดีที่สุด พิเศษที่สุด คือ First class (ชั้นหนึ่ง) สามารถสังเกตได้ตรงช่อง Class จะระบุตัว P ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บอกว่าตั๋วเครื่องบินชั้นไหน ส่วนระดับชั้นต่อมาจะเป็นชั้น Business class (ชั้นธุรกิจ) ก็ถึงว่าเป็นอีกระดับหนึ่งที่มีความพิเศษรองลงมาจาก First class แต่ก็ยังเป็