Tag Archives: ร้านค้าออนไลน์

สิ่งที่ร้านค้าออนไลน์จะต้องมี มีอะไรบ้าง

การเปิดร้านค้าออนไลน์สำหรับหลายๆ ธุรกิจ ก็ล้วนที่จะต้องการระบบที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้า ที่ร้านค้าออนไลน์ต้องมี และระบบการจัดการต่างๆ ที่สำคัญในร้านของคุณ ซึ่งสามารถจำแนกระบบออกเป็นข้อหลักๆ ดังนี้ Shop Showing : พื้นที่หน้าร้านสำหรับโชว์สินค้า Shopping Cart : เป็นระบบตะกร้าสินค้า ที่สามารถคำนวนเงินก่อน